Повідомлення про виникнення особливої інформації ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 00130636;
3. Місцезнаходження : 86060, Донецька обл., м. Авдiївка, вул. Маяковського, 94;
4. Міжміський код, телефон та факс : (06236)3-38-22, (044) 581-09-69;
5. Електронна поштова адреса : info@st-invest.kiev.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://www.azmk.dn.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент), якi вiдбулись 03 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв № 10/04/17 вiд 03.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Припинено повноваження голови Наглядової ради Емiтента Семчишин Уляни Володимирiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на данiй посадi 11 мiсяцiв. Акцiями Емiтента не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емiтента Семенової Маргарити Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на данiй посадi 11 мiсяцiв. Акцiями Емiтента не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Емiтента Новицького Леонiда Вiталiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на данiй посадi 11 мiсяцiв. Володiє акцiями Емiтента у розмiрi 5,9337% вiд статутного капiталу Емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емiтента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ ЗНВКIФ «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд».
Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «Рудне П.О.Л.Е.». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емiтента Новицького Леонiда Вiталiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є акцiонером. Володiє акцiями Емiтента у розмiрi 5,9337% вiд статутного капiталу Емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора ТОВ «Компанiя «АЛВI». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емiтента Максимова Михайла Вiкторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ ЗНВКIФ «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд».
Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний юрист Консорцiуму «Iндустрiальна група». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента.

ІІІ. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Левшин Олександр Вікторович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК