Повідомлення про виникнення особливої інформації ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 00130636;
3. Місцезнаходження : 86060, Донецька обл., м. Авдiївка, вул. Маяковського, 94;
4. Міжміський код, телефон та факс : (06236)3-38-22, (044) 581-09-69;
5. Електронна поштова адреса : info@st-invest.kiev.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.paoazmk.com.ua ;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:


На пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ” (надалi – Емітент), засiдання якої вiдбулось 02 березня 2017 року (протокол №22 вiд 02.03.2017 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Члена Наглядової ради Емітента Семчишин Уляну Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано головою Наглядової ради Емітента зі строком повноважень до 25.04.2019.
Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «ФЕРКОН ХОЛДІНГ».
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової ради Емітента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано секретарем Наглядової ради Емітента зі строком повноважень до 25.04.2019.
Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «Рудне П.О.Л.Е.».
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб Наглядової ради є розподіл посад між членами Наглядової ради.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ” (надалi – Емітент), засiдання якої вiдбулось 02 березня 2017 року (протокол №23 вiд 02.03.2017 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
Обрано строком на 1 рік Генеральним директором Емітента Левшина Олександра Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засiдання Наглядової ради у зв’язку з закiнченням строку дiї контракту з Генеральним директором.
Посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду Генерального директора Емітента.
Посадова особа володiє акцiями Емітента у розмiрi 13,4898% в статутному капiталi Емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

ІІІ. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Левшин Олександр Вікторович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК