Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ”
2. Код за ЄДРПОУ 00130636
3. Місцезнаходження 86060, м. Авдiївка, вул. Маяковського, буд. 94
4. Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
5. Електронна поштова адреса info@st-invest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ” (надалi – Емiтент), якi вiдбулись 03.05.2017 (протокол загальних зборiв №10/04/2017 вiд 03.05.2017) виникла особлива iнформацiя щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Емiтента у новiй редакцiї.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 17.05.2017.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне акцiонерне товариство “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ”
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – Приватне акцiонерне товариство “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ”

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Левшин Олександр Вiкторович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК