Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”
2. Код за ЄДРПОУ 00130636
3. Місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94
4. Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент), яке вiдбулося 03 грудня 2018 року (протокол №33 вiд 03.12.2018), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Обрано головою Наглядової ради Емiтента Максимова Михайла Вiкторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ЛТД». Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради Емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано секретарем Наглядової ради Емiтента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОБИЖЧА». Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Секретар Наглядової ради Емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є розподiл посад мiж членами Наглядової ради Емiтента.
На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент), яке вiдбулося 03 грудня 2018 року (протокол №34 вiд 03.12.2018), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Обрано з 03 грудня 2018 року строком на 1 (один) рiк Генеральним директором Емiтента Новицького Леонiда Вiталiйовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: Генеральний директор Емiтента, член Наглядової ради Емiтента, заступник директора ТОВ «Компанiя АЛВI». Посадова особа володiє акцiями Емiтента у розмiрi 5,9337% вiд статутного капiталу Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Генерального директора Емітента Новицького Леоніда Віталійовича.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Новицький Леонiд Вiталiйович 03.12.2018

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК