ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”
Код за ЄДРПОУ 00130636
Місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94
Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент), якi вiдбулись 30 березня 2018 року (протокол загальних зборiв № 11/03/18 вiд 30.03.2018), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емiтента Семенової Маргарити Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на данiй посадi 2 роки 10 мiсяцiв. Акцiями Емiтента не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Припинено повноваження голови Наглядової ради Емiтента Максимова Михайла Вiкторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на данiй посадi 11 мiсяцiв. Акцiями Емiтента не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емiтента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОБИЖЧА». Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Секретар Наглядової ради Емітента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емiтента Приходько Олену Анатолiївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Технологiчний ренесанс». Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “СИМУРГ-IНВЕСТ”. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано членом Наглядової ради Емiтента Максимова Михайла Вiкторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ЛДТ». Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради Емітента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента.

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
>Найменування посади Генеральний директор Новицький Леонiд Вiталiйович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК