Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”
Код за ЄДРПОУ 00130636
Місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94
Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення

30.03.2018 вiд Депозитарної установи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр», що є особою, визначеною на надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, емiтентом було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» станом на 26.03.2018, у зв’язку з чим стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет власника акцiй Юнiглоу Лiмiтед/Uniglow Limited (iдентифiкацiйний номер 182653, мiсцезнгаходження: вул. Темiстоклi Дервi, буд.3, оф.Джулiя Хаус, Нiкосiя, Республiка Кiпр, 1066), який до змiн складав 50% в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився i становить 57,5189% загальної кiлькостi акцiй та 60,1995% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента.
Пакет власника акцiй фiзичної особи, який до змiн складав 13,4898% в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився i становить 14,3096% загальної кiлькостi акцiй та 14,9765% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента.

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Найменування посади Генеральний директор Новицький Леонiд Вiталiйович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК