Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”
2. Код за ЄДРПОУ 00130636
3. Місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94
4. Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент), яке вiдбулося 27 листопада 2017 року (протокол №29 вiд 27.11.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Прийнято рiшення припинити 30 листопада 2017 року повноваження виконуючого обов’язки Генерального директора Емiтента Хорошилова Євгена Анатолiйовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних).
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi виконуючого обов’язки Генерального директора – 28 дiб.
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Прийнято рiшення обрати з 01 грудня 2017 року строком на 1 (один) рiк Генеральним директором Емiтента Новицького Леонiда Вiталiйовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних).
Посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: член Наглядової ради Емiтента, заступник директора ТОВ «Компанія АЛВІ».
Посадова особа володiє акцiями Емiтента у розмiрi 5,9337% вiд статутного капiталу Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення Наглядової ради Емiтента.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади В.о. Генерального директора Хорошилов Євген Анатолійович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК