Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”
2. Код за ЄДРПОУ 00130636
3. Місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94
4. Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

27 червня 2017 року Приватне акцiонерне товариство «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент) отримало повiдомлення члена Наглядової ради Емiтента – Новицького Леонiда Вiталiйовича про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Емiтента.
На пiдставi повiдомлення Новицького Леонiда Вiталiйовича вiд 26 червня 2017 року, виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
11 липня 2017 року припинено повноваження члена Наглядової ради (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних).
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 6 рокiв 1 мiсяць.
Посадова особа володiє акцiями Емiтента у розмiрi 5,9337% в статутному капiталi Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є повiдомлення члена Наглядової ради Емiтента – Новицького Леонiда Вiталiйовича про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Емiтента.
На посаду члена Наглядової ради Емiтента замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади В.о. Генерального директора Хорошилов Євген Анатолійович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК