Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ”
2. Код за ЄДРПОУ 00130636
3. Місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94
4. Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
5. Електронна поштова адреса іnfo@st-іnvest.kіev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Емітент), яке відбулося 02 листопада 2017 року (протокол №28 від 02.11.2017), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

02 листопада 2017 року припинено повноваження Генерального директора Левшина Олександра Вікторовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) через відкликання.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Генерального директора – 6 років 6 місяців.
Посадова особа володіє акціями Емітента у розмірі 13,4898% в статутному капіталі Емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заява про звільнення Левшина Олександра Вікторовича з посади Генерального директора Емітента.

Обрано Хорошилова Євгена Анатолійовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) тимчасово здійснюючим (виконуючим) повноваження (обов’язки) Генерального директора Емітента на період з 03 листопада 2017 року до прийняття Наглядовою радою Емітента рішення про обрання Генерального директора Емітента.
Посадова особа протягом останніх п’яти років займала посади: Директор комерційний, заступник генерального директора-виконавчого директора апарату управління Емітента.
Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є обрання в.о. Генерального директора у зв’язку з поданням заяви про звільнення Левшина О.В.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Хорошилов Євген Анатолійович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК