Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ”
2. Код за ЄДРПОУ 00130636
3. Місцезнаходження 86060, м. Авдiївка, вул. Маяковського, буд. 94
4. Міжміський код, телефон та факс (06236)3-38-22 (044) 581-09-69
5. Електронна поштова адреса info@st-invest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.azmk.dn.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «АВДIЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ» (надалi – Емiтент), яке вiдбулося 14 червня 2017 року (протокол № 26 вiд 14.06.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:
Обрано секретарем Наглядової ради Емiтента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ ЗНВКIФ «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд».
Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «Рудне П.О.Л.Е.».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано голвою Наглядової ради Емiтента Максимова Михайла Вiкторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ ЗНВКIФ «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд».
Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний юрист Консорцiуму «Iндустрiальна група».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є розподiл посад мiж членами Наглядової ради Емiтента.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Генеральний директор Левшин Олександр Вiкторович

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК