Повідомлення про скликання ЗЗА АЗМК

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство «АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Товариство або ПрАТ «АЗМК»), місцезнаходження: Україна, 86060, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94, код ЄДРПОУ 00130636, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 30 березня 2018 року об 11:30 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. №303.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися 30 березня 2018 р. з 11:00 до 11:25 за місцевим часом за місцем їх проведення.
Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 26 березня 2018 року).
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік*
                                                                                                                                            (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
(2017)
попередній
(2016)
Усього активів 322 144 326 461
Основні засоби 226 595 228 602
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 25 565 31 463
Сумарна дебіторська заборгованість 52 217 46 705
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 545 3 950
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (480 770) (361 649)
Власний капітал (480 222) (361 099)
Статутний капітал 431 431
Довгострокові зобов’язання 369 771 369 771
Поточні зобов’язання 431 158 316 972
Чистий прибуток (збиток) (119 121) (110 831)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 86 236 86 236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн (1 381,33726) (1 285,20571)

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені
Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання № 1 проекту порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії»
Проект рішення:
Обрати членами лічильної комісії: Голованову Юлію Володимирівну – голова лічильної комісії; Якубінську Тетяну Анатоліївну – член лічильної комісії, Калиненко Олександру Олександрівна – член лічильної комісії.
Питання № 2 проекту порядку денного
«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

 • активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 322 144 тис. грн;
 • чистий збиток Товариства за 2017 рік: 119 121 тис. грн.

Питання № 5 проекту порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»
Проект рішення:
Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 119 121 тис. грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»
Проект рішення:
Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

 • Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд») – голови наглядової ради Товариства;
 • Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд») – секретаря наглядової ради Товариства.

Питання № 7 проекту порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*
*   Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.
Питання № 8 проекту порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»
Проект рішення:

 1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрати Голову Загальних зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства. 

Питання № 9 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України «Про акціонерні товариства»»
Проект рішення:
Прийняти рішення  про внесення змін та доповнень до статуту Товариcтва щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на Приватне акціонерне товариство «АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство).
Питання № 10 проекту порядку денного
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»
Проект рішення:

 1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
 2. Уповноважити голову Загальних зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, та секретаря Загальних зборів, Надводнюк Наталію Валентинівну, підписати нову редакцію статуту Товариства.
 3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

Станом на 20.02.2018 загальна кількість акцій складає  86 236 шт, кількість голосуючих акцій – 82 396 шт (згідно з переліком акціонерів, яким надсилаєтся повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів вих. № 150534зв від 26.02.2018).
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

 1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: Україна, 86060, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94, у робочі дні (з 10:00 до 12:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 30березня 2018 р., а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Церябіна Антоніна Юріївна.
 2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «АЗМК» – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
 3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «АЗМК», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «АЗМК» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
 4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

 1. Акціонери мають право, від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.
 2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «АЗМК», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «АЗМК» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
 3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПрАТ «АЗМК».
 4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.
 5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
 6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у данному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
 7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
 8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

 1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
 2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
 3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «АЗМК» письмово у робочі дні в період з 27 лютого 2018 року до 30 березня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: Україна, 86060, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94, а у день проведення Загальних зборів 30 березня 2018 року з 11:00 до 11:25 у місці їх проведення за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. №303. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «АЗМК» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
 4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «АЗМК» та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 27 лютого 2018 року до 30 березня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: Україна, 86060, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94, а у день проведення Загальних зборів 30 березня 2018 року з 11:00 до 11:25 у місці їх проведення за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. №303. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
 5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні “Відомості НКЦПФР” за №40(2793) від 27.02.2018 року.
Генеральний директор
ПрАТ «АЗМК»                                                        

LEAVE A COMMENT

You comment will be published within 24 hours.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

3D - ТУР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЛНОМ ЦИКЛЕ

СМОТРЕТЬ 3D ТУР
© Copyright 2020 ЧАО АЗМК